Etusivu

Webropol kysely- ja tiedonkeruusovelluksen rekisteri


1.    Rekisterinpitäjät
Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5
Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari
kirjaamo@taipalsaari.fi

2.    Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja/tai yhteyshenkilöt

Hallintojohtaja Jarkko Koho
Puh. 044 767 1101
jarkko.koho@taipalsaari.fi

Tietosuojavastaava Panu Karhu
Puh. 040 700 9549
panu.karhu@taipalsaari.fi

3.    Rekisterin nimi
Webropol kysely- ja tiedonkeruusovelluksen rekisteri


4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Webropol-järjestelmää käytetään erilaisten asiakaskyselyiden, ilmoittautumisten ja hakemusten tekemiseen.

5.    Rekisterin tietosisältö
Vastaajan syöttämä ja tallentama aineisto tallentuu sähköiseen Webropol tietokantaan automaattisesti.
Webropol -kyselyihin tai -ilmoittautumisiin vastanneiden henkilöiden itse ilmoittamia kyselykohtaisia tietoja:

- Etu- ja sukunimi
- Osoite
- Sähköposti
- Puhelinnumero
- Muut kyselykohtaiset tiedot

6.    Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan suoraan Webropol-kyselyyn vastaajilta. Vastaajan syöttämät tiedot rekisteröityvät vasta kun vastaaja hyväksyy niiden käytön lähettämällä sähköisen lomakkeen

7.    Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.    Rekisterin suojauksen periaatteet
 
10.    Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11.    Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).