Etusivu

Webropol kysely- ja tiedonkeruusovelluksen rekisteri

1.    Rekisterinpitäjät

Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5

Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari
kirjaamo@taipalsaari.fi

2.    Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja/tai yhteyshenkilöt

Hallintojohtaja
Puh.

Tietosuojavastaava Panu Karhu
Puh. 040 700 9549
panu.karhu@taipalsaari.fi

3.    Rekisterin nimi

Webropol kysely- ja tiedonkeruusovelluksen rekisteri

 

4.    Rekisterin käyttötarkoitus

Webropol-järjestelmää käytetään erilaisten asiakaskyselyiden, ilmoittautumisten ja hakemusten tekemiseen.

5.    Rekisterin tietosisältö

Rekisteri muodostuu kyselyyn osallistuneiden ja vastanneiden henkilötiedoista.

6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan Webropol-kyselyyn vastaajilta. Vastaajan syöttämät tiedot rekisteröityvät vasta kun vastaaja hyväksyy niiden käytön lähettämällä sähköisen lomakkeen

7.    Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.    Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joille se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10.    Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11.    Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).