Etusivu

Varhaiskasvatusmaksut ja laskutus

Kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta peritään perheen koon, bruttotulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksesta varatun ajan perusteella määräytyvä kuukausimaksu.

Asiakasmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (1.8. - 31.7.) Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina palvelusopimuksen, perheen koon tai maksukyvyn olennaisesti muuttuessa.  Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli lapsen kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa.

Perheen nuorimman lapsen varhaiskasvatuksesta perittävä ylin maksu on enintään 288 euroa, toisen lapsen maksu enintään 115 euroa. Alin perittävä maksu on 27 euroa.

Tuloselvitys

Asiakasmaksun määrittämistä varten perheen on toimitettava tuloselvitys bruttotuloistaan. Jos tuloselvitystä liitteineen ei tehdä, määrätään korkein asiakasmaksu. Tuloselvitys tehdään toimittamalla tositteet tuloista hoidon alkaessa tai tulojen muuttuessa. Tuloina huomioidaan mm. bruttopalkka lomarahoineen, lisät, eläke, työttömyyskorvaus, elatustuki, korko- ja osinkotulot, vuokratulot, äitiys- tai vanhempainraha sekä laskennallinen metsätulo. Tarkemmat tiedot maksun perusteena olevista tuloista ja maksun määräytymisestä löytyvät tällä sivulla olevasta liitteestä ”Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrääminen ja periminen 1.8.2021 alkaen”.

Tulotiedot toimitetaan Sähköinen asiointi – palvelun kautta osoitteessa http://www.taipalsaari.fi/ varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi. Kirjautumisen jälkeen valitaan perheen aikuisen välilehti ja tulotietojen ilmoitus. Tallenna lomake ennen kuin lähetät sen sähköisen asioinnin kautta. Lisätkää tulotositteet sekä mahdolliset lisätiedot liitteenä. Vaihtoehtoisesti voitte valita maksimimaksun, jolloin tulotositteita ei tarvitse lähettää. Perheen kaikille aikuisille tulee merkitä tulotietojen alkupäivämäärä ennen lähetystä, jotta kaikki jo lisätyt liitteet säilyvät mukana lähetyksessä.

Yrittäjän on tehtävä erillinen tuloselvitys.

Palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään samoin perustein kuin kunnan omassa yksiköissä järjestettävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palvelusetelipäiväkotien laskuihin liittyvissä asioissa tiedustelut suoraan ko. päiväkotiin.

Maksut 1.8.2021 alkaen

 Perheen koko  
   Tuloraja €/kk     Maksu % 
   Korkeimman maksun tuloraja
 2 henkilöä    2798    10,7   5485
 3 henkilöä    3610    10,7   6297
 4 henkilöä    4099    10,7   6786
 5 henkilöä    4588    10,7   7275
 6 henkilöä    5075    10,7   7762

Asiakasmaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella ylläolevan taulukon määräämästä maksusta

Varhaiskasvatuksen määrä kuukaudessa:

0 - 84h/kk     asiakasmaksun suuruus 55 %
85 - 107h/kk   asiakasmaksun suuruus 65 %
108 - 130h/kk  asiakasmaksun suuruus 80 %
131 - 150h/kk  asiakasmaksun suuruus 90 %
yli 150h/kk    asiakasmaksun suuruus 100 % 

Korkeimman maksun tulorajan ylittyessä maksu määräytyy korkeimmaksi eikä tulotositteita tarvitse toimittaa

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon käyttäjinä kunnat voivat hakea tulorekisteristä 1.1.2020 lähtien palkkatietoja omien tiedonsaantioikeuksiensa mukaisesti eli esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämistä varten. Vuodesta 2021 lähtien tulorekisteristä kunnat saavat myös eläke- ja etuustulojen tiedot.

1.1.2020 lähtien kunnat ovat voineet tarkistaa huoltajien palkkatiedot tulorekisterissä. Kunta ei kuitenkaan vielä saa tietoja eläke- ja muista etuuksista eikä myöskään yrittäjien tulo- tai pääomatuloista tulosrekisteristä. Huoltajien on siten toimitettava tuloselvitys varhaiskasvatustoimistolle. Tarpeen tullen kunta voi tarkistaa palkkatiedot tulorekisteristä.

1. perhekokoon mukainen vähimmäisbruttotuloraja/ kk vähennetään huoltajien yht. lasketuista bruttotuloista

2. Jäljelle jäävästä luvusta otetaan 10.7 % osuus= nuorimman lapsen varhaiskasvatusmaksu kokoaikaisesta hoidosta (yli 150h)

3. Summa suhteutetaan valittuun tuntuvälykseen prosentuaalisesti eli jos on valittu vaikkapa 108–130 h/ kk, lasketaan kokoaikaisesta maksusta 80 %

4. jos perheessä on useampi lapsi, suhteutetaan seuraavien lasten asiakasmaksuksi 50% ensimmäisen lapsen maksusta