Etusivu

Henkilöstöhallinnon henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Taipalsaaren kunnanhallitus
Kellomäentie 1, 54920
Taipalsaari kirjaamo@taipalsaari.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henkilöstöasiantuntija 
Maija Suoanttila
Puh. 040 637 6723 
maija.suoanttila@taipalsaari.fi

Tietosuojavastaava
Panu Karhu
Puh. 040 700 9549
panu.karhu@taipalsaari.fi

Rekisterin nimi 

Henkilöstöhallinnon henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilöstöhallinnon ja palvelussuhdeasioiden hoitaminen.

Rekisteriin rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko 
työntekijänä, entisenä työntekijänä, toimeksiannosta työtä tekevänä tai toimeksiannosta 
työtä tehneenä henkilönä, työnhakijana, opiskelijana, harjoittelijana tai kunnan
luottamushenkilönä. Työntekijällä tarkoitetaan myös viranhaltijaa.

Henkilötietolaki (523/1999)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Työsopimuslaki (55/2001)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

Henkilöstöhallintoon liittyvä erityislainsäädäntö

Rekisterin tietosisältö

Nimi ja pankkiyhteystiedot, henkilönumero

Säännönmukaiset tietolähteet 

  • Rekisteröity itse
  • Rekisteröidyn esimies
  • Työnhakuun liittyvät haastattelut
  • Henkilöstöhallinnolliset päätökset
  • Väestörekisterikeskus
  • Verottaja
  • Vakuutusyhtiöt
  • Eläkelaitokset
  • Tilastokeskus

Tietoja yhdistetään kunnan sähköisten tietojärjestelmien käyttäjärekisteriin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, vain jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Tietoja luovutetaan eri viranomaisille lakien edellyttämissä määrin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Sähköiset ylläpitojärjestelmät
- Personec F
- Titania
- ESS
- Populus
- Kuntarekry

A Manuaalinen aineisto
Asiakirjoja käsitellään kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.  Käsittelyn päätyttyä paperisina olevat alkuperäiset asiakirjat (kirjeet, pöytäkirjat, asiakorttitulosteet, sopimukset) arkistoidaan arkistotiloihin ja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti tietyn määräajan. Säilytysajan umpeuduttua asiakirjat laitetaan tietosuojasäiliöihin, josta ne menevät tuhottavaksi.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
ESS
Populus

Rekisteri on tarkoitettu kunnan hallinnon sisäiseen viranomaiskäyttöön, johon pääkäyttäjä määrittelee käyttäjäryhmäkohtaiset käyttöoikeudet.

Tietokanta ja käyttöliittymä ovat suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Julkiset asiat valmisteluvaiheineen ja käsittelyineen sekä niihin liittyvät asiakirjat ovat kaikkien tietoa etsivien luettavissa/saatavilla.

Ei julkisiksi ja salaisiksi merkityt asiat ja asiakirjat ovat ainoastaan käyttöoikeuksilla määriteltyjen henkilöiden luettavissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi keräämisestä sekä käsittelystä.

Oikeus saada tutustua tietoihin

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä sinua koskevia henkilötietoja. Näin sinulla on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.