Etusivu

Henkilöstöhallinnon henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Taipalsaaren kunnanhallitus
Kellomäentie 1, 54920
Taipalsaari kirjaamo@taipalsaari.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henkilöstöasiantuntija 
Maija Suoanttila
Puh. 040 637 6723 
maija.suoanttila@taipalsaari.fi

Tietosuojavastaava
Panu Karhu
Puh. 040 700 9549
panu.karhu@taipalsaari.fi

Rekisterin nimi 

Henkilöstöhallinnon henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilöstöhallinnon ja palvelussuhdeasioiden hoitaminen.

Rekisteriin rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko 
työntekijänä, entisenä työntekijänä, toimeksiannosta työtä tekevänä tai toimeksiannosta 
työtä tehneenä henkilönä, työnhakijana, opiskelijana, harjoittelijana tai kunnan
luottamushenkilönä. Työntekijällä tarkoitetaan myös viranhaltijaa.

Henkilötietolaki (523/1999)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Työsopimuslaki (55/2001)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

Henkilöstöhallintoon liittyvä erityislainsäädäntö

Rekisterin tietosisältö

Nimi ja pankkiyhteystiedot, henkilönumero

Säännönmukaiset tietolähteet 

  • Rekisteröity itse
  • Rekisteröidyn esimies
  • Työnhakuun liittyvät haastattelut
  • Henkilöstöhallinnolliset päätökset
  • Väestörekisterikeskus
  • Verottaja
  • Vakuutusyhtiöt
  • Eläkelaitokset
  • Tilastokeskus

Tietoja yhdistetään kunnan sähköisten tietojärjestelmien käyttäjärekisteriin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen säädetty, vain jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Tietoja luovutetaan eri viranomaisille lakien edellyttämissä määrin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Sähköiset ylläpitojärjestelmät
- Personec F
- Titania
- ESS
- Populus
- Kuntarekry

A Manuaalinen aineisto
Asiakirjoja käsitellään kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.  Käsittelyn päätyttyä paperisina olevat alkuperäiset asiakirjat (kirjeet, pöytäkirjat, asiakorttitulosteet, sopimukset) arkistoidaan arkistotiloihin ja säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti tietyn määräajan. Säilytysajan umpeuduttua asiakirjat laitetaan tietosuojasäiliöihin, josta ne menevät tuhottavaksi.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
ESS
Populus

Rekisteri on tarkoitettu kunnan hallinnon sisäiseen viranomaiskäyttöön, johon pääkäyttäjä määrittelee käyttäjäryhmäkohtaiset käyttöoikeudet.

Tietokanta ja käyttöliittymä ovat suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Julkiset asiat valmisteluvaiheineen ja käsittelyineen sekä niihin liittyvät asiakirjat ovat kaikkien tietoa etsivien luettavissa/saatavilla.

Ei julkisiksi ja salaisiksi merkityt asiat ja asiakirjat ovat ainoastaan käyttöoikeuksilla määriteltyjen henkilöiden luettavissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tarkastaa tiedot

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi, ja tarkastaa mitä tietoja olemme sinusta keränneet.

Oikeus tiedon oikaisemiseen tai poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskeva virheellisesti merkitty tieto oikaistavaksi. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta. Otathan huomioon, että emme voi poistaa sinua koskevia henkilötietoja,
jos henkilötietojesi käsittely perustuu edelleen käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, tai jos tietoja käsitellään oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rajoittamis- ja vastustamisoikeus

Mikäli koet, että tietosi ovat joiltain osin virheellisiä, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Jos tietoja tarvitaan oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tietojen käsittelyä on kuitenkin sallittua jatkaa. Aina kun tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä, mikäli sinulla on tähän perusteltu syy. Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, ellemme voi perustellusti osoittaa, että käsittelyn jatkamiseen on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, jonka voidaan katsoa olevan riittävän painava syrjäyttääkseen rekisteröidyn edut oikeudet ja vapaudet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla voi olla oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (jos se on teknisesti mahdollista). Oikeus koskee tilanteita, joissa henkilötietojasi käsitellään antamasi suostumukseen perustuen tai sopimuksen perusteella.

Valitusoikeus

Mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti, on sinulla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Kuinka voit käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä?

Voit käydä jättämässä tietopyynnön Taipalsaaren kunnantalolla, osoitteessa Kellomäentie 1. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. 

Huomioithan, että yllä mainitut oikeudet eivät ole ehdottomia ja niihin sisältyy poikkeuksia. Oikeuksien soveltuvuuteen vaikuttaa esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste. Arvoimme jokaisen yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvän pyynnön tapauskohtaisesti.