Etusivu

Rakennusvalvonnan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Taipalsaaren kunta, Tekninen lautakunta
Kellomäentie 1, 54920Taipalsaari
kirjaamo@taipalsaari.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja/tai yhteyshenkilöt

Rakennustarkastaja
Rakennustarkastaja Mikko Litmanen
040 167 6610 mikko.litmanen@taipalsaari.fi

Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaa Panu Karhu 
040 700 9549 panu.karhu@taipalsaari.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rakennusvalvonnan asiakassuhteen hoitaminen ja rakennusvalvonnan asiakasmaksujen määrittäminen ja laskutus.

Rekisterin tietosisältö

Luvan hakijan nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero (lisäksi asuntotoimi; omaisuustiedot).

Suunnittelijoiden ja vastuuhenkilöiden henkilötunnus, osoite, tutkintotodistukset ja työkokemustiedot.

Tietovarannon tietolähteet 

Digi- ja väestötietovirasto DVV:ltä väestörekisteritiedot sekä muut tiedot hakijalta, suunnittelijoilta ja vastuuhenkilöiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Meita Oy:lle toimitetaan sähköisesti kuukausittainen laskutusaineisto asiakasmaksujen perimistä varten.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysajat tai niiden määritysperusteet

Rakennusvalvonnan tietojen säilytysaika on pysyvä, asiakirjat arkistoidaan Kansallisarkiston päätöksen mukaisesti. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Työntekijöille annetaan oikeudet henkilörekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. 

Jos asiakasasiakirjoja on paperimuodossa, ne säilytetään lukitussa tilassa, ja niiden käyttöä valvotaan.  Henkilötietoja ei luovuteta ilman laissa säädettyä perustetta. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

Kaikilla työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi keräämisestä sekä käsittelystä.

Oikeus saada tutustua tietoihin

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä sinua koskevia henkilötietoja. Näin sinulla on mahdollisuus arvioida ja varmistaa käsittelyn lainmukaisuus.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä siksi aikaa, kunnes tietosi on asianmukaisesti tarkastettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että oikeuksia on rikottu. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.