Etusivu

Turvallisuus

Turvallisesta elämästä ja toimivasta arjesta huolehtien. Toimintamme vahvistaa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista turvallisuutta. Otamme ympäristön, ihmiset ja talouden tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa. Toimiva kaavoitus, terveyttä edistävät palvelut, yrittäjyyden tukeminen ja kattavat sivistyspalvelut ovat kunniaasiamme. Toimintaamme ohjaavat yhteiset pelisäännöt ja selkeät toimintamallit. Päätöksenteko on avointa ja johdonmukaista.

Pienten lasten äidin kirjoittama tarina: Luonto houkutti Taipalsaarelle

Olemme nelihenkinen perhe ja olemme muuttaneet helmikuun alussa Taipalsaarelle. Perheeseeni kuuluu puolison lisäksi kaksi pientä poikaa. Isomman kodin etsintä tuli ajankohtaiseksi käytännössä perheen kuopuksen syntyessä, kun kerrostalokolmio Lappeenrannassa alkoi jäämään kaikilta osin pieneksi ja epäsopivaksi muuttuviin tarpeisiin. Sopivaa kotia ei tuntunut vain löytyvän, mutta samaan aikaan jalostui mitä oikeastaan perheenä arvostamme. Taipalsaaressa veti puoleensa ennen kaikkea Saimaa ja sen lukemattomat mahdollisuudet elää lapsiperhearkea luonnon lähellä. Luontosuhde ja ekologiset elämäntavat ovat minulle tärkeitä. Taipalsaari houkutti meitä ennen kaikkea tästä näkökulmasta. Myös liikenneyhteydet, etenkin hyvä pyöräilytie koko matkan Lappeenrantaan oli tärkeä tekijä minulle. Taipalsaaren suunta oli meille kaikin puolin houkuttelevampi kuin olisimme löytäneet kodin esim. länsi- tai itäsuunnasta Lappeenrantaa. Olemme tehneet myös perheenä ratkaisuja Taipalsaareen muuttaessa, jotta asumisen hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Asummehan nyt omakotitalossa, jonka hiilijalanjälki on suurempi kuin kerrostaloasunnon.

Kattavat palvelut perheille

Meille asuinkunnan muutos ei ole käytännössä näkynyt paljoakaan, koska Taipalsaarella on kattavat palvelut perheille. Käytössämme on kaikki samat palvelut, joita tarvitsemme, samalla etäisyydellä kun asuimme kaupungissa. En pidä kuitenkaan palveluita itsestään selvyytenä, vaan niitä pitää myös käyttää ja vaalia. Täällä on hyvä tunnelma ja yhteishenki, jonka aistii pienistä asioista. Pikku hiljaa olemme tutustuneet muihin lapsiperheisiin ja mielellämme luomme lisää uusia ystävyyssuhteita.

Erityisen ilahtuneita olemme olleet Taipalsaaressa toimivaan päiväkotiin, Satulaivaan. Luontosuhde, tiede ja luonnossa retkeily näkyvät vahvasti päiväkodin arjessa, mikä ilahduttaa suuresti. Myös päiväkotirakennuksessa on ainutlaatuisia yksityiskohtia, kuten taidetta sekä takka, joka on myös näkynyt päiväkodin arjessa hauskasti. Lasten varhaiskasvatus ja myös tulevaisuudessa poikien koulutaival olivat vetovoimatekijöitä, kun mietimme ratkaisuja missä haluamme lapsemme kasvattaa. Olemme olleet tyytyväisiä ratkaisuumme ja on mukavaa asua täällä!

Kirjoittaja: Anne-Mari Haakana

Mitä kuuluu Taipalsaaren koululaisten oman ”hiilinielumetsän” Kuusikille, Nöpolle,Teletapille, Hennolle”, Minnille ja Söpölle sekä monille, monille muille hiilinielunmetsän taimille?

Pian toukokuun alkupuolella lumien sulettua nähdään, miten koululaisten oman hiilinielumetsän taimet ovat selvinneet talven yli.

Taipalsaaren koululaiset istuttivat oman ”hiilinielumetsän” 16-17.9.2021. Tapahtuma oli osana Taipalsaaren kunnan 450 vuotta juhlavuoden ohjelmatarjontaa. Kaikkiaan 232 oppilasta pääsi ohjatusti istuttamaan oman kuusentaimen kunnan osoittamalle 0,5 hehtaarin maapohjalle Pappilanniemen asuinalueelle menevän tien varressa lähellä kirkonkylää. Kaikki kirkonkylän ja Vehkataipaleen koulujen oppilaat sekä osa Saimaanharjun koulun oppilaista osallistuivat ”hiilinielumetsän” istuttamiseen. Taipalsaaren maamiesseura, MTK Taipalsaari ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala huolehtivat tarvittavasta koululaisten ohjauksesta ja opastuksesta, istutusvälineistä sekä taimien hankinnasta. Järjestäjien toimesta hankittiin ja pystytettiin myös infokyltti koululaisten oman hiilinielumetsän laitaan kertomaan koululaisten oman hiilinielumetsän olemassa olosta.

Koululaiset seuraavat "hiilinielumetsän" kasvua

Kevään koittaessa järjestäjät seuraavat, miten koululaisten istuttamat taimet ovat selviytyneet talven yli. Sekä huolehtivat tarvittavista lisäistutuksista, mikäli talvituhoja on syntynyt. Mennyt talvi oli varsin luminen, joten on oletettavaa, että koululaisten oman hiilinielumetsän taimet ovat hyvässä kasvukunnossa tulevaan kesään.

Tulevina vuosina koululaiset pääsevät seuraamaan itse istuttamansa ”hiilinielumetsän” kasvua ja hoitoa. Ja muistelemaan omakohtaisesti, mihin ja miten se oma kuusentaimi tulikaan istutettua.

Onkohan Taipalsaarella vastaavaa, että kuusentaimilla on omat nimetkin, kuten Taipalsaaren koululaisten omassa hiilinielumetsässä?

Kirjoittaja: Eero Juntunen

Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii erityisryhmien ja ikäihmisten äänitorvena ja linkkinä päätöksentekijöihin

Vanhus- ja vammaisneuvosto (VAVANE) toimii matalankynnyksen toimielimenä pyrkien välittämään vammaisten, erityisryhmien ja ikääntyvien ihmisten tarpeita ja toiveita keskeisille kunnan päätöksentekijöille.  Keskuudessamme elää ihmisiä, jotka eivät pysty täysipainoisesti osallistumaan, vaikuttamaan tai saamaan ääntään kuulluksi. Syynä voi olla vaikkapa aistivamma tai liikuntaan liittyvä rajoite. Samoin ikääntyminen tuo arjessa selviytymiseen monenlaisia hidasteita. Toimintakyky alenee, muisti heikkenee, elinpiiri supistuu, sosiaaliset kontaktit voivat vähentyä, myös puolison menehtyminen voi lisätä yksinäisyyttä. Yksinäisyys tutkitusti invalidisoi ja lisää esimerkiksi psyyken ongelmia, kuten masennusta.

Vanhuus ei ole este täysipainoiselle elämälle

On hyvä kuitenkin ymmärtää, että vanhuus itsessään tai vamma eivät ole este elää täysipainoista elämää. Aktiivinen ja osallistuva elämä tekee hyvää mielelle, kielelle ja kropalle. Vavanen toimintaa pyritään suuntaamaan siten, että mahdollistetaan edellytyksiä elää laadukasta ja turvallista elämää. Erityisesti huomioiden vamman laatu, sairauden aiheuttamat rajoitteet ja ikääntyvän toimintakyky kulloisessa elämänvaiheessa. Esimerkiksi asumispalveluiden oikea kohdentaminen oikea-aikaisesti turvaa hyvän elämän niin vammaiselle kuin vanhukselle. Vanhus tai vammainen, toki voi olla molempien ryhmien edustaja, tarvitsee ympärilleen monialaista asiantuntijatiimiä. Saumaton ja vuorovaikutteinen tukiverkosto on elintärkeää palveluiden saatavuudessa.

Edustajia monilta eri tahoilta

Vavanen jäsenet koostuvat eri sektorien toimijoista; yhdistyksien edustajat, Eksote, seurakunta, kunnan virkamiehet ja luottamushenkilöt muodostavat kattavan neuvoston. Neuvoston jäsenten keskeiset tehtäväalueet ovat vaikuttamistoiminta, ikäihmisiä ja vammaisia koskevassa päätöksenteossa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen.

Myös palvelujen kehittäminen, ikäihmisten ja erityisryhmien arvostuksen lisääminen, tiedonvälittäjän rooli ja yhteistyön linkittäminen kaksisuuntaisesti päätöksentekijöihin ja päätöksentekijöiltä sekä tasapuolisuus ja epäkohtien todentaminen päättäjille ovat hyvin tärkeitä neuvoston toimintaan liittyviä tehtäviä.

Yhteistyö erilaisten erityistoimielimien kanssa on keskeistä neuvoston työkentässä, vanhus- ja vammaispalveluiden alaisuudessa on Taipalsaaren kunnan asukkaita ja heidän olemassaolonsa todentaminen keskuudessamme on neuvoston ydintä toimintaa.

Vanhuus, ikääntyminen, erilaiset rajoitteet ja vammaisuus voivat näyttäytyä vieraina arjessamme. Siksi on äärimmäisen tärkeää tunnistaa ja tunnustaa tosiasia. Se on suuren viisauden alku. Kutsumalla mukaan erityisryhmiä ja ikääntyviä vanhuksia kunnan eri toimintoihin, rikastutamme myös omaa elämäämme. Ikäihmisen elämänkokemukset ja näkemykset ovat osa arvokasta perimätietoa ja vanhuuden tuomassa  viisaudessa on varmasti vinha perä. Näin totesi rakas mumminikin aikoinaan.

Kohtaamispaikkoja ikäihmisille

Erilaisten kohtaamispaikkojen sisältöjen tuottamisen mahdollistaminen on yksi tärkeistä Vavanen tehtävistä.  Kirjaston kokoustilat, kunnan keskeisellä paikalla sijaitseva kohtaamispaikka Luoto ja vaikkapa kirkonkylän rannan retkipaikka ovat esteettömiä kohtauspaikkoja kaikille kunnan asukkaille, erilaiset tapahtumat ja kohtaamiset rakentavat yhteisöllisyyttä, lisäävät suvaitsevaisuutta ja poistavat turhia ennakkoluuloja.

Tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja osallistumisen mahdollistamista vanhus- ja vammaisneuvosto pyrkii kaikissa toimissaan vaalimaan suurella sydämellä.

Faktaa vanhus- ja vammaisneuvostoista

Taipalsaaren kunnassa on yhdistetty vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, seuraavassa faktaa molemmista toimielimistä.

Vanhusneuvosto
-Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalain 410/2015 22§:ssä.
-Kuntalain 27§:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava toimintaedellytyksistä
-vanhusneuvostolle annettava mahdollisuus vaikuttaa eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa joilla merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen ja päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen
-kunnan velvollisuus osoittaa kokoustila, huolehtia kokousten järjestämisestä ja vastata kokouksista aiheutuneista kuluista-kunnan verkkosivuilta löytyy vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano

Vanhusneuvosto osallistuu ja vaikuttaa: Kuntaliiton uutta kunnista-julkaisusarja nro 4/2014
Vanhusneuvosto-opas: Sitra
Vanhusneuvostojen rooli ja vaikutusmahdollisuudet ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä

Vammaisneuvosto
-Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalain 410/2015 22:ssä
-laki voimaan 1.6.2017
-kunnan velvollisuus perustaa vammaisneuvosto, luotava mahdollisuudet vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
-vammaisneuvostossa tulee olla edustettuna vammaiset henkilöt ja heidän järjestönsä
-vaikuttamismahdollisuus annettava vammaisten henkilöiden elämään seuraavien elämänalojen kannalta: hyvinvointi, terveys, osallisuus, elinympäristö, asuminen, liikkuminen, päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen, tarvittavat palvelut

Kirjoittaja: Jaana Kuokka, vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja

The coat of arms

The coat of arms of Ukraine is an ancient symbol. There are several explanations for his image.

One of the explanations is given below.

The symbol has a deep coded meaning - THREE ESSENCES. This is the Tree of Life, which combines the Three Essences - Yav (from the Ukrainian "explicit"), Nav (from the Ukrainian "spiritual") and Prav (from the Ukrainian "truth") - mythological archetypes of Slavic wisdom.

The Triune has a horizontal line, which symbolizes the division of the world into Explicit (explicit, material) and Spiritual (world invisible, spiritual, underground or hidden) worlds. The Explicit world is the life of man on earth, and the Spiritual world is the world of ancestors, dead relatives, the wisdom of the ages.

Life is born from the "grain" that seems to be planted in the "earth" - meaningfully divides the world between the living and the dead. The underground part of the Nav grain is the spirit of the ancestors from which the obvious life of Yav is born, the central sprout in the Trinity. This explicit life is guided on two sides by a complex structure of Rights - laws, the truth of life. Rights are the guiding essence, which seems to grow out of the experience and wisdom of the ancestors of Nav and which is unshakable, like two knives guiding the Explicit Life.

Writer: Nataliia Aterlei

Gardening is part of Ukrainian identity

Ukrainians are an ethnic group with a long and highly developed agricultural culture. This type of occupation has largely determined the traditional way of life, material culture, and spiritual values of our people.

Favorable climatic conditions, fertile lands objectively contributed to the fact that in all historical and ethnographic zones of Ukraine (except the Carpathians) enable farming became the main branch of the economy. It was complemented by gardening and horticulture.

Nowadays, it is the norm for us to have our own piece of land, and to grow greens, vegetables, fruits, berries for pleasure. Very rarely a family does not have at least a small garden.

So here we want to try to recreate a part of our native life. We understand that climatic conditions are different, so we started with a greenhouse.

Writer: Nataliia Aterlein

Motanka doll

Motanka doll is an ancient sacred talisman. It is almost 5,000 years old, it has appeared since flax was grown. The first doll was made more than 5,000 years ago. Such dolls can be found in aany country. It was not just a toy. It was believed that it protected a person from trouble.

Roman rag doll was found in Egypt: it was made of coarse cloth and stuffed with rags and papyrus.

Motanka differs from ordinary toys by the absence of a face. According to ancient beliefs, the soul inhabits the doll through the face. And the soul can be both good and bad.

The people believed that the motanka contained the spirit of the ancestors and that it could pass on experience from generation to generation. Ukrainians believed that this symbol brought them wealth and success.

One of the varieties of Ukrainian dolls-motanok: Berehynia.

It symbolizes wealth and prosperity. In the head of such a doll you need to put a coin for money, grain for well-being and a bundle of wool for warmth in the soul and home.

It is impossible to make any doll with bad thoughts or intentions, it will embody evil, so when the doll did not come out of the hostess, she burned it.

The process of making dolls is not difficult, but it is very important.

To get a good protector of the family, in a small amulet, you need to put your whole soul into a doll, then she will definitely call for good in the house.

Writer: Nataliia Aterlei