Etusivu

Rekrytoinnin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjät

A
Taipalsaaren kunta
Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari
kirjaamo@taipalsaari.fi

B
FCG Talent Oy
Osmontie 34, 00610 Helsinki
PL 950, 00601 Helsinki
vastaa järjestelmän teknisestä toimivuudesta toimien Kuntarekry.fi -rekisterin pääylläpitäjänä ja vastaten 
henkilötietojen käsittelystä tältä osin (lokitiedot, varmuuskopioinnit, hävittäminen).

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja/tai yhteyshenkilöt

Henkilöstöasiantuntija Maija Suoanttila
Puh. 040 637 6723
maija.suoanttila@taipalsaari.fi

Tietosuojavastaava Panu Karhu
Puh. 040 700 9549
panu.karhu@taipalsaari.fi

Rekisterin nimi

Kuntarekry.fi 

Palvelun työnhakijatietokanta, joka koostuu kohdistetuista rekrytoinneista, sijaisrekrytoinneista ja avoimista 
rekrytoinneista kertyvistä työnhakijatiedoista.
Palvelussa toimii kaksi eri järjestelmää; verkkosivuston julkaisujärjestelmä ja rekrytointijärjestelmä. 
Verkkosivustolla eli julkaisujärjestelmässä kuntatyönantajat julkaisevat avoimia työpaikkoja, jotka poistuvat 
julkaisujärjestelmästä automaattisesti, kun hakuaika päättyy. Verkkosivuston julkaisujärjestelmään ei synny 
henkilötietorekisteriä. 

Työnhakijat voivat jättää rekrytointijärjestelmään työhakemuksensa. Rekrytointijärjestelmään kertyy 
työnhakijoiden henkilötietoja hakemusten jättämisen myötä. Rekrytointijärjestelmässä kuntatyönantajat 
käsittelevät työnhakijoiden hakemuksia hakemusten vastaanotosta valintaesityksen tekemiseen. 
Hakemusten poistamista käsitellään kohdassa 9.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Kuntarekry.fi palveluun rekisteröityneiden kuntaorganisaatioiden henkilöstön rekrytointi.
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 523/1999, työelämän tietosuojalain 759/2004 ja 
arkistolain 831/1994 määräysten ja ohjeiden mukaiseen työnhakijoiden tietojen käsittelyyn, säilytykseen ja 
poistoon palveluun rekisteröityneiden kuntaorganisaatioiden rekrytoinneissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekrytointijärjestelmään tallentuvat työnhakijan tiedot riippuen siitä, mitä tietoja työnantaja kohdennetuissa 
rekrytoinneissa hakulomakkeella kysyy ja mitä tietoja työnhakija itsestään tallentaa.
Työnhakijan on mahdollista tallentaa Avoin hakemus kuntiin ja Hakemus keikkatöihin hakulomakkeille 
seuraavat tiedot itsestään: nimi, yhteystiedot, työkokemus, suoritetut tutkinnot, lisä- ja täydennyskoulutus, 
osaamiset, hakemus tehtävään vapaa tekstikenttä, kunnat, organisaatiot ja tehtäväalueet, joihin työnhakija 
osoittaa kiinnostuksensa, mahdollinen hakijan liittämä liitetiedosto, työnhakijan määrittämä hakemuksen 
säilytysaika sekä keikkalaiseksi ilmoittautuvan käytettävyystiedot. Avoimeen hakupalveluun ja Keikoille 
kuntiin -palveluun jätettyjä hakemuksia voivat lukea ja käsitellä ne kuntatyönantajat, joihin työnhakija on 
hakemuksessaan osoittanut kiinnostuksensa, ja joilla on oikeus lukea ja käsitellä avoimia hakemuksia.

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat Kuntarekry.fi palvelun käyttäjiksi rekisteröityneet työnhakijat. 
Taipalsaaren kunta vastaa työnhakijoiden tietojenkäsittelystä rekrytointijärjestelmässä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kuntarekryn työnhakijatietokannasta ei synny yhtenä rekisterinpitäjänä toimivalle FCG Talent Oy:lle 
manuaalista aineistoa. Taipalsaaren kunnalle manuaalista aineistoa syntyy.
Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin ja rekisterin käyttötapahtumat rekisteröityvät 
rekrytointijärjestelmän lokitietoihin, joiden käsittelystä vastaa pääosin FCG Talent Oy. Rekisteriä voi 
käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla rajatuin oikeuksin. Rekisteröityneen 
työnhakijan tietoihin pääsevät ne rekisteröityneet työnantajat, joiden organisaatioon työhakemus kohdistuu. 
Työnhakijan käyttäjätunnuksilla työnhakija voi käsitellä vain omia henkilötietojaan. Omilla 
käyttäjätunnuksillaan työnhakija voi myös muokata ja päivittää omia tietojaan.

FCG Talent Oy:ssä työskentelevät rekrytointijärjestelmän valtakunnalliset pääkäyttäjät näkevät 
työnhakijoiden hakemukset työnantajien tukipalvelupyyntöihin vastatessaan. Rekisteriin talletetut 
henkilötiedot on säädetty salassa pidettäväksi JulkL 24 § 32 mukaisesti (perhesuhteet, harrastukset, 
poliittinen vakaumus). Käsittelyssä noudatetaan Henkilötietolain 32 § suojaamisvelvoitteita ja 33 § 
vaitiolovelvollisuutta.

Henkilörekisterissä olevien tietojen säilytys ja hävittäminen

Sekä sähköinen että manuaalinen tietojen säilytys ja hävittäminen tapahtuu arkistolain 831/1994 8 §:n 
perusteella annettujen ohjeiden mukaisesti.
Järjestelmään rekisteröityneet Taipalsaaren kunnan käyttäjät vastaavat hakemusten ja työnhakijoiden 
tietojenkäsittelystä ja hakemusten säilytyksestä kohdistettujen rekrytointien ja sijaisrekrytointien osalta sekä 
niiden avointen ja keikkatyöhakemusten osalta, jotka työnhakijat ovat heille järjestelmässä osoittaneet. 
Hakemukset hävitetään Taipalsaaren kunnan ja/tai FCG Talent Oy:n toimesta. Niiden avointen 
hakemusten osalta, joita ei ole osoitettu mihinkään kuntaan tai organisaatioon, hävittämisestä vastaa yksin 
FCG Talent Oy. 
Avoimen keikoille kuntiin hakemuksen jättäneen työnhakijan tiedot ovat työnantajien käytettävissä 6 kk 
siitä, kun työnhakija on viimeksi päivittänyt avointa hakemustaan. 
Työnhakijat vastaavat omien tietojensa päivittämisestä ja käytettävyystietojensa ylläpidosta.

Jos työnhakija haluaa hakemuksensa olevan aktiivinen 6 kk:n jälkeen, hän voi päivittää hakemuksensa. 
Järjestelmä lähettää työnhakijalle automaattisesti viestin hakemuksen vanhenemisesta 14 vuorokautta 
ennen kuin hakemus vanhenee. Jos hakija ei päivitä keikkatyö hakemustaan, säilyy se 6 kk:n 
voimassaolon jälkeen järjestelmässä 2 vuotta. Hakemukset hävitetään Taipalsaaren kunnan ja/tai FCG 
Talent Oy:n toimesta. Vuosittain hävitetään järjestelmästä ne hakemukset, joiden vähimmäissäilytysaika on 
päättynyt edellisen vuoden aikana. Jos käyttäjätunnusta ei ole käytetty kahteen vuoteen, hävitetään sekä 
käyttäjätunnus että hakijan hakemustiedot.

Avoimen hakemuksen kuntiin jättäneen työnhakijan tiedot ovat työnantajan käytettävissä hakijan 
määrittämään päivämäärään asti. Järjestelmä lähettää työnhakijalle automaattisesti viestin hakemuksen 
vanhenemisesta 14 vuorokautta ennen kuin hakemus vanhenee. Työnhakijat vastaavat omien tietojensa 
päivittämisestä. Jos työnhakija ei päivitä avointa hakemustaan, säilyy se työnhakijan määrittämän 
päivämäärän jälkeen järjestelmässä 2 vuotta. Hakemukset hävitetään Taipalsaaren kunnan ja/tai FCG 
Talent Oy:n toimesta. Vuosittain hävitetään järjestelmästä ne hakemukset, joiden vähimmäissäilytysaika on 
päättynyt edellisen vuoden aikana. Jos käyttäjätunnusta ei ole käytetty kahteen vuoteen, hävitetään sekä 
käyttäjätunnus että hakijan hakemustiedot.

Kohdistetuissa rekrytoinneissa valitsematta jääneiden työnhakijoiden hakemukset säilyvät järjestelmässä 2 
vuotta rekrytoinnin päättymisen jälkeen. Hakemukset hävitetään rekisteröityneiden työnantajien ja/tai FCG 
Talent Oy:n toimesta. Vuosittain hävitetään järjestelmästä ne hakemukset, joiden vähimmäissäilytysaika on 
päättynyt edellisen vuoden aikana. Työnantajat vastaavat mahdollisten manuaalisten hakemusten 
säilyttämisestä ja hävittämisestä omien arkistonmuodostussuunnitelmiensa mukaisesti. Rekrytoitujen 
työnhakijoiden hakemukset kuntatyönantajat ovat velvoitettuja säilyttämään pysyvästi.
Valitsematta jääneiden hakijoiden hakemuksia saa säilyttää kunkin kunnan asettaman määräajan mukaisesti kuitenkin 
vähintään kaksi vuotta ArkL 8 § huomioiden. Jos käyttäjätunnusta ei ole käytetty kahteen vuoteen, 
hävitetään sekä käyttäjätunnus että hakijan hakemustiedot.

Työnantajat haastattelevat ja valitsevat sijaiset ”keikkatyöhön”. Tämän jälkeen sijainen ylläpitää omia 
käytettävyystietojaan järjestelmän kalenterissa. Jos sijainen merkitsee itsensä tilaan ”Ei käytettävissä”, hän 
ei tule mukaan sijaishakuihin. Jos sijaiseksi hyväksytty henkilö ei päivitä tietojaan 6 kk:een, hänen tietonsa 
muuttuvat tilaan ”ei käytettävissä”. Jos sijainen on tilassa ”Ei käytettävissä” kaksi vuotta viimeisestä 
käytettävissä oloajasta laskettuna, hänen tietonsa hävitetään järjestelmästä kyseisen työnantajan ja/tai 
FCG Talent Oy:n toimesta. Vuosittain hävitetään järjestelmästä ne hakemukset, joiden 
vähimmäissäilytysaika on päättynyt edellisen vuoden aikana. Jos käyttäjätunnusta ei ole käytetty kahteen 
vuoteen, hävitetään sekä käyttäjätunnus että hakijan hakemustiedot.

FCG Talent Oy vastaa tietojen varmuuskopioinnista sekä niiden säilyttämisestä kunkin rekrytoinnin 
kohdalla kaksi vuotta.

Tarkastusoikeus

Työnhakijalla on oikeus saada tarkistaa itsestään tallentamansa tiedot tai tiedot, jotka hänestä on 
järjestelmään tallennettu. Työnhakijalla on oikeus turvautua henkilötietolaissa mainittuihin oikeuksiinsa. 
Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjänä toimivalle työnantajalle, jolle työhakemus on 
osoitettu. Työnhakijan tietojen rekisterinpitäjä on kunta ja/tai organisaatio, jonka rekrytointiin työnhakija on 
jättänyt hakemuksensa ja / tai kunta ja/tai organisaatio, johon työnhakija on osoittanut kiinnostuksensa.

Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointi- tms. tarkoituksiin

Henkilötietoja ei luovuteta suoramainontaa, suoramarkkinointia, etämyyntiä, markkina- tai 
mielipidetutkimusta tai henkilömatrikkeleita varten