Etusivu

Vesihuollon asiakastietojärjestelmä tietosuojaseloste


1.    Rekisterinpitäjät
Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5
Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari
kirjaamo@taipalsaari.fi

2.    Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja/tai yhteyshenkilöt
Tekninen Johtaja

Tekniset Palvelut Palvelusihteeri

Tietosuojavastaava

3.    Rekisterin nimi
Vesihuollon asiakastietojärjestelmä

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Asiakassuhteen hoitaminen/palvelusuhteen hoitaminen.
Asiakas-/sopimussuhde Vesi- ja jätevesilaskutus

5.    Rekisterin tietosisältö
- Nimi
- Henkilötunnus
- y-tunnus
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköposti
- kulutuspaikka
- veden kulutustiedot

6.    Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta, e-laskutiedot pankista.

7.    Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakaslaskutuksen yhteydessä tietoja siirretään kunnan yleislaskutukseen ja reskontraan.

8.    Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

9.    Rekisterin suojauksen periaatteet
A.    Manuaalinen aineisto:
Manuaalisia asiakirjoja säilytetään lukituissa arkistotiloissa.
Tiedot poistetaan arkistosäännösten mukaisesti.
 
B.    ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Suojattu palvelinympäristö verkko-oikeudet, ohjelma suojattu käyttäjätunnus/salasanaparilla.

10.    Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11.    Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).